Cenník

Jasle

  • Celodenná starostlivosť                                          310 € / mesiac

  • Poldenná starostlivosť                                            250€/ mesiac

-----------------------------------------------------------------------------------------------
  • Stravná jednotka na deň                                         3,10  € / deň (raňajky, obed, olovrant, ovocie, pitný režim)

  • Registračný poplatok pri záväznej prihláške              30 € 

                                                                          
 

 


V prípade neprítomnosti dieťaťa v Jasličkách  sa vracia len poplatok za stravu, ak bolo dieťa riadne a včas odhlásené (telefonicky do 07:30 ráno) Paušálny poplatok  sa nevracia.

 

Pri záväznej prihláške sa platí registračný poplatok vo výške 30 €. Nahlasovanie detí do poradovníka je možné, ale treba rátať s tým, že prednoste sú prijímané deti prihlásené záväzne. Po prijatí a uhradení záväznej prihlášky je rodičom zaslané rozhodnutie o prijatí a následne sú vyzvaní k podpisu Zmluvy o starostlivosti o dieťa. Podpísanie Zmluvy rodičom je podmienkou. Prílohou k zmluve je Záväzná prihlaška, Dotazník o dietati, Potvrdenie o zdrav.stave dietaťa a Súhlas s preberaním dietaťa.

Rodičom sa vystavuje faktúra za poskytnuté služby vždy k poslednému dňu v mesiaci. Úhradu školného poplatku ako aj stravného poplatku je vždy nutné uskutočniť najneskôr  k 7. dňu v mesiaci. Prvá platba za pobyt dieťaťa v jasliach a v materskej škole sa uskutočňuje najneskôr 7 dní pred začiatkom dochádzky.